ชื่องานวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการสอนศิลปศึกษาบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศิลปศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ปรียาพร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย และโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 ม.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย: