ชื่องานวิจัย
คู่มือการดำเนินการจัดธุรกิจชุมชนเชิงแบ่งปันในการจัดกิจกรรมงานวิ่งระดับชุมชน
ชื่อนักวิจัย
ทัศนีย์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ประธานวิสาหกิจชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขบ้านวังตะเคียง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
10 เม.ย. 2565
ไฟล์งานวิจัย: