ชื่องานวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรพิเศษครูมวยไทยระดับสูงสำหรับยอดนักมวยไทย
ชื่อนักวิจัย
รุ่งอรุณ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนวันทามารีอา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
16 พ.ค. 2558
ไฟล์งานวิจัย: