ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการใช้คลาน์คอมพิวติ้งในกระบวนการเรียนรู้เพื่อ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สุจิตตรา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
วัดด่านทับตะโก
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 ก.ย. 2564
ไฟล์งานวิจัย: