ชื่องานวิจัย
คู่มือการบริหารจัดการตลาดภายใต้ภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัส COVID-19 ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง อ.บางเลน จ.นครปฐม
ชื่อนักวิจัย
ทัศนีย์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านปากบึงหมู่ที่ 13
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
10 เม.ย. 2565
ไฟล์งานวิจัย: