ชื่องานวิจัย
แนวทางการดำเนินงานเริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อนักวิจัย
เกรียงวุธ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
12 ก.ค. 2565
ไฟล์งานวิจัย: