ชื่องานวิจัย
การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน การผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าสับปะรดบ้านคา
ชื่อนักวิจัย
ชฎาพร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
3 เม.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: