ชื่องานวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวใน 8 ชาติพันธุ์
ชื่อนักวิจัย
ปิยะวดี
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไผ่
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
12 ม.ค. 2558
ไฟล์งานวิจัย: