ชื่องานวิจัย
การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนต่ออัลลอยเพื่อประยุกต์ใช้ในการเป็นวัสดุป้องกันรังสี
ชื่อนักวิจัย
ฐนสพล
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
28 ม.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย: