ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบประสมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่รูปเลขาคณิตสองมิติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
เชาวฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
20 มิ.ย. 2565
ไฟล์งานวิจัย: