ชื่องานวิจัย
หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษปรับ : ศึกษากรณีกฎหมายตราสามดวง
ชื่อนักวิจัย
เชาวลิต
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 มิ.ย. 2559
ไฟล์งานวิจัย: