ชื่องานวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้น Active Learning ร่วมกัน Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
เกรียงวุธ เชาวฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
9 มี.ค. 2563
ไฟล์งานวิจัย: