ชื่องานวิจัย
การพัฒนาสนามวิ่งต้นแบบการจัดงาน วิ่งในประเทศไทย โดยใช้แนวคิด เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Platform Economy)
ชื่อนักวิจัย
เสรี
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
23 ก.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: