ชื่องานวิจัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงของประชาชน
ชื่อนักวิจัย
ชลธิรา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแร้ง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
19 ก.ย. 2562
ไฟล์งานวิจัย: