ชื่องานวิจัย
การติดตามผลการนำหนังสือเด็กประเภท Pop up และภาพเคลื่อนไหวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
จรินทร์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ประเภทการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
วัน เดือน ปี
7 พ.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadใช้ประโยชน์.pdf