ชื่องานวิจัย
การผลิตผงสีแดงนาโนเฮมาไทต์ด้วยวิธีเตรียมสารละลายที่อุณหภูมิและความดันสูง (Hydrothermal ) สำหรับเคลือบเซรามิกส์ไร้ตะกั่ว
ชื่อนักวิจัย
อรนุช
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
บริษัท รัตนโกสินทร์ เซรามิกค์ 4 จำกัด
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
4 ก.ค. 2562
ไฟล์งานวิจัย: