ชื่องานวิจัย
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ชื่อนักวิจัย
พรศักดิ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
22 ก.ค. 2563
ไฟล์งานวิจัย: