ชื่องานวิจัย
การศึกษาและพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน บ้านหัวสระพัฒนา ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อรนุช
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านหัวสระพัฒนา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 ก.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: