ชื่องานวิจัย
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยการปั่นจักรยานข้างประเทศ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองและเส้นทางท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคตะวันตกของ ประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
ทัศนีย์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
10 มิ.ย. 2564
ไฟล์งานวิจัย: