ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยเชิงมวยที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาผึ้ง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สำราญ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สาธารณสุขอำเภอบ้านค
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
18 มิ.ย. 2564
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadสำราญ สุขแสวง 18 มิย 64.jpeg