ชื่องานวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน (กรณีศึกษาหมู่บ้านทุ่งน้อย ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี)
ชื่อนักวิจัย
ยุพา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
24 ต.ค. 2557
ไฟล์งานวิจัย: