ชื่องานวิจัย
การศึกษารูปแบบและแนวทางการใช้จักรยานเสือภูเขา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผจญภัยในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สัจจา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
1 มิ.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: