ชื่องานวิจัย
ระดับความสามารถด้านการพูดในที่ชุมชนของผู้นำและผู้บริหารท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย
จีรพรรณ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะโก
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
12 ม.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย: