ชื่องานวิจัย
รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่
ชื่อนักวิจัย
เสรี นงลักษณ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเคย อ.สวนผึ้ง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
19 เม.ย. 2559
ไฟล์งานวิจัย: