ชื่องานวิจัย
ตัวแบบการพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชนสำหรับผู้นำชุมชนท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย
จีรพรรณ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะโก ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
4 ธ.ค. 2562
ไฟล์งานวิจัย: