ชื่องานวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อในโลกออนไลน์ของเยาวชน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สุธิดา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
1 ก.พ. 2560
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadสุธิดา ปรีชานนท์.pdf