ชื่องานวิจัย
การศึกษาภูมิปัญญท้องถิ่นและคุณค่าสารอาหารในตำรับน้ำพริกแกงของชายไทยกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ชนกภัทร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
กลุ่มพริกแกง หมู่ 6 บ้านชุกหว้า อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
26 ก.ย. 2558
ไฟล์งานวิจัย: