ชื่องานวิจัย
พจนานุกรมของขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) ในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
ชื่อนักวิจัย
เชาวลิต
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
11 เม.ย. 2559
ไฟล์งานวิจัย: