ชื่องานวิจัย
การพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทยตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยด้วยภาพอินโฟกราฟิกส์
ชื่อนักวิจัย
อัญทิวา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ จ.ราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
2 ก.ค. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทยตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยด้วยภาพอินโฟกราฟิกส์.pdf