ชื่องานวิจัย
การพัฒนากระบวนการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง
ชื่อนักวิจัย
วรรณรัตน์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
องค์การบริหารส่วนตำบล สวนผึ้ง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
15 ต.ค. 2557
ไฟล์งานวิจัย: