ชื่องานวิจัย
คู่มือการบริหารจัดการตลาดภายใต้ภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัส COVID-19 ตลาดโอ๊ะป่อย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ทัศนีย์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ประธานวิสาหกิจชุมชน ศูนย์การเรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุข
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
10 เม.ย. 2565
ไฟล์งานวิจัย: