ชื่องานวิจัย
การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
พีระชัย
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนวัดหุบกระทิง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง
ประเภทการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
วัน เดือน ปี
19 ต.ค. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadโรงเรียนวัดหุบกระทิง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง-การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี.pdf