ชื่องานวิจัย
การถอดบทเรียนกระบวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2535-2555
ชื่อนักวิจัย
ประภาช
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
31 ก.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadใช้ประโยชน์ อ.ประภาช.pdf