ชื่องานวิจัย
การบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและการบริหารจัดการการตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ชฎาพร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
4 มิ.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: