ชื่อบทความ
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับวางแผนการผลิต และการตลาดเพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรีสู่การเป็น Smart Farmer
ชื่อนักวิจัย
ดาราวรรณ
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 9 ฉ.2 (ก.ค. - ธ.ค. 63) TCI ฐาน 2
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ธันวาคม 2563
ปี ที่เผยแพร่
2563
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download22.แอปพลิเคชั่นวางแผนการผลิตและการตลาด Smart Farmer (ผศ.ดาราราวรรณ).pdf