avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์
  • Name: Dr.Wanida Treesawat
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: รองผู้อำนวยการ / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: Ph.D. Social Sciences
  • สาขา/สถาบัน: Social Sciences / Magodh, India
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-4967588 / wtreesawas@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

วัฒนธรรมศึกษา พุทธศาสนา ภาษาไทย
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การสื่อความหมายด้านอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของวัดในจังหวัดราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ 300,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
บทบาทของวัดในจังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่น วนิดา ตรีสวัสดิ์ 262,900.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การใช้นิทานอาเซียนเป็นสื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมของประชาคมอาเซียน เพื่อการรับรู้ความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ 233,400.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2560
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคีในพื้นที่อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี อาคม เจริญสุข วนิดา ตรีสวัสดิ์ อัจฉรียา โชติกลาง 1,500,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค. 2563
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคีในพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ 300,000.00 สกสว. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
พฤติกรรมการสื่อสารผู้สูงอายุชมรมของผู้สูงอายุราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 8 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมและผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
บทบาทของวัดในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแข่งขันภูมิปัญญาท้องถิ่น วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางเสริมสร้างบทบาทในการสืบทอด อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของวัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ผู้สูงอายุจังหวัดราชบุรี : คุณภาพชีวิต คุณค่าและคลังสมองของชุมชน วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
วิทยุดิจิทัล : การสื่อสารผ่านเสียง วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การสื่อสารอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ลาวเวียงของวัดในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน2559 วารสารระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คนของพระราชา: ตามรอยพ่อครูของแผ่นดิน วนิดา ตรีสวัสดิ์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ วารสารระดับชาติ
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในวัดของจังหวัดราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การตั้งชื่อวัดในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านจิตรกรรมในวัด วนิดา ตรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคนของพระราชา ตามรอยพ่อ ครูของแผ่นดิน ชฎาพร โพคัยสวรรค์ วนิดา ตรีสวัสดิ์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 2560 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในบทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสารของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 20 ส.ค. 2557
บทบาทของวัดในจังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งผันภูมิปัญญาท้องถิ่น วนิดา ตรีสวัสดิ์ วัดดอนคลัง เชิงนโยบาย 23 ธ.ค. 2560
การใช้นิทานอาเซียนเป็นสื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมของประชาคมอาเซียนเพื่อการรับรู้ความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี วนิดา ตรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพธกิตติโสภณ) เชิงนโยบาย 15 ส.ค. 2562