ชื่อบทความ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คนของพระราชา: ตามรอยพ่อครูของแผ่นดิน
ชื่อนักวิจัย
วนิดา
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: