ชื่อบทความ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคนของพระราชา ตามรอยพ่อ ครูของแผ่นดิน
ชื่อนักวิจัย
ชฎาพร วนิดา
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 2560
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคนของพระราชา ตามรอยพ่อ ครูของแผ่นดิน.pdf