ชื่อบทความ
การสื่อสารอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ลาวเวียงของวัดในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วนิดา
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับพิเศษ
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
พฤศจิกายน2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: