ชื่อบทความ
แนวทางเสริมสร้างบทบาทในการสืบทอด อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของวัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วนิดา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadวนิดา ตรีสวัสดิ์.pdf