avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวนิตยา เรืองมาก
  • Name: Miss Nittaya Ruangmak
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  • สาขา/สถาบัน: พลศึกษา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) / noi1_junior@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 นิตยา เรืองมาก 25,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2557
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษา และการแพทย์แผนไทย นิตยา เรืองมาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นิตยา เรืองมาก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นิตยา เรืองมาก กลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวี เชิงนโยบาย 30 ก.ย. 2563