ชื่อบทความ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษา และการแพทย์แผนไทย
ชื่อนักวิจัย
นิตยา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มี.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: