avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายพิเชฐ สัตย์วินิจ
  • Name: MrPichet Satwinit
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 089-1615351 / ajarn.jiab@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

การศึกษา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ผลของการใช้ภาพและเสียงในการจดจำคำศัพท์ของนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : กรณีศึกษา คำนามที่อธิบายด้วยภาพได้จาก NGSL พิเชฐ สัตย์วินิจ 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
ผลของการใช้ภาพและเสียงในการจำคำศัพท์ของนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : กรณีศึกษาคำนามที่อธิบายด้วยภาพได้จาก NGSL พิเชฐ สัตย์วินิจ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เชิงสาธารณะ 23 ก.ค. 2561