avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางชดาทิพ ชูจิตร
  • Name: Mrs.Chadatip Shoochit
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 032-261790 ต่อ 3207 / chadatip.su@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

นิติศาสตร์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ปัญหาการตีความของศาลรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณีสถานภาพของลูกจ้าง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ชดาทิพ ชูจิตร 187,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2558
การเขียนตอบข้อเสนอที่เป็นปัญหาอุทาหรณ์ (ปัญหาตุ๊กตา) วิชากฎหมาย สาขานิติศาสตร์และสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ ชดาทิพ ชูจิตร 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา LW 54717 การบริหารงานและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem - Based Instruction) ชดาทิพ ชูจิตร สมชาติ เกตุพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การเขียนตอบข้อสอบที่เป็นปัญหาอุทาหรณ์ (ปัญหาตุ๊กตา) วิชากฎหมาย สาขาวิชานิติศาสตร์ ให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น ชดาทิพ ชูจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี เชิงสาธารณะ 18 เม.ย. 2559