ชื่อบทความ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา LW 54717 การบริหารงานและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem - Based Instruction)
ชื่อนักวิจัย
ชดาทิพ สมชาติ
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา LW 54717 การบริหารงานและกระบวนการฯ.pdf