avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.พัชราวลัย สังข์ศรี
  • Name: Dr.Patcharavalai Sungsri
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขา/สถาบัน: การบริหารการศึกษา / มหาวิทยาลัยบูรพา
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 080-0718631 / sungsri_pat@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการศึกษานอกระบบ
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
รูปแบบการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันตก พัชราวลัย สังข์ศรี 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง : โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ชวน ภารังกูล พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ พัชราวลัย สังข์ศรี การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
พุทธวิธีกับการบริหารการศึกษา พัชราวลัย สังข์ศรี Veridian E-Journal Silpakorn University ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี