ชื่อบทความ
พุทธวิธีกับการบริหารการศึกษา
ชื่อนักวิจัย
พัชราวลัย
ชื่อเวที / วารสาร
Veridian E-Journal Silpakorn University ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadพุทธวิธีกับการบริหารการศึกษา.pdf