ชื่อบทความ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง : โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ชื่อนักวิจัย
ชวน พรศักดิ์ พัชราวลัย
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มี.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadพรศักดิ์ สุจริตรักษ์.pdf