• ชื่อ-สกุล: ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ไม่ระบุ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ไม่ระบุ
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบวัยทำงานภาคเกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก กอบกุล วิศิษฎ์สรศักดิ์ ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 63) TCI ฐาน 2 ธันวาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี