ชื่อบทความ
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบวัยทำงานภาคเกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
ชื่อนักวิจัย
วรรณา กุลยา กอบกุล ชลทิตย์
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 63) TCI ฐาน 2
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ธันวาคม 2563
ปี ที่เผยแพร่
2563
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download2.5-7 อ.ดร.กุลยา อนุโลก TCI 2.pdf